Nộp hồ sơ trực tuyến

Các cá nhân hoặc tổ chức chọn loại hồ sơ phù hợp bên dưới.

1 Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ
2 Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đối với nhà ở riêng lẻ
3 Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo đối với nhà ở riêng lẻ
4 Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ
5 Gia hạn giấy phép xây dựng
1 Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
2 Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm cấp phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
3 Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
4 Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
1 Cấp phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị
Đang trong quá trình nâng cấp, đề nghị ông(bà) nộp qua link này